top of page
CTD1.webp

Giáo Viên Tỉnh Thức
Được Chứng Nhận

Các Giảng Viên Được Chứng Nhận đã hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Giảng Viên Tỉnh Thức kéo dài một năm của chúng tôi. Họ đã được các Chuyên gia tại Trung tâm Tỉnh thức (Singapore) đánh giá việc giảng dạy cũng như thực hiện cam kết theo đúng với lý thuyết và thực hành Tỉnh thức.

Teachers Table.jpg
bottom of page