top of page
pexels-ivan-samkov-6648571.jpg

Về Chúng tôi

TẦM NHÌN
Nâng cao sức khỏe tinh thần cho cộng 
đồng và tổ chức thông qua
Tỉnh Thức.SỨ MỆNH
Chúng tôi giảng dạy Tỉnh Thức như một phương pháp thực thi thế tiếp tục dựa trên chứng chỉ cho Các Tổ Chức, Trường Học và Các Cá Nhân thông tin qua đào tạo và giáo dục chuyên nghiệp.


Chúng tôi trao quyền cho cá nhân
is MÌNH, nâng cao sức khỏe
tinh thần, cuộc sống chất lượng và
công việc.

Chúng tôi là ai?

Trung Tâm Tỉnh Thức (Việt Nam) - Công ty con của Trung Tâm Tỉnh Thức (Singapore), đi vào hoạt động từ năm 2015 và là Chuyên gia Cung cấp Đào tạo Tỉnh thức được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực Giảng dạy và Đào tạo. Chúng tôi cung cấp các khóa Đào tạo Tỉnh thức được công nhận của Hiệp hội Giáo viên Tỉnh thức Quốc tế (IMTA) cho Cộng đồng, Doanh nghiệp và Trường học.

IMTA Logo.png

Mục đích

Tỉnh Thức là nghệ thuật và khoa học sống trong giây phút hiện tại mà không mất tập trung vào tương lai. Có thể được trình bày một cách ngắn gọn là việc thực hành và phân bổ của sự Nhận thức, Tập Trung và Chấp nhận. Tiến sĩ Jon Kabat-Zinn, người sáng lập ra Tỉnh thức thế tục định nghĩa Tỉnh Thức là việc “tập trung theo một cách cụ thể: có chủ đích, vào thời điểm hiện tại và không phán xét”. Việc thực hành nhất quán Tỉnh Thức cho phép chúng ta tự nhận thức được bản thân trong các vấn đề cuộc sống.

 

Nghiên cứu hiện đại và kinh nghiệm của chúng tôi đã chứng minh việc thực hành Tỉnh Thức mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể căng thẳng, tăng hạnh phúc và nâng cao nhận thức bản thân. Những phát hiện và kinh nghiệm này đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của Trung tâm Tỉnh thức nhằm giảng dạy Tỉnh thức thế tục cho mọi đối tượng.

Mạng lưới của chúng tôi
journal_flyer.jpg
IMTA Logo.png
MD Logo - Partner Organization.jpg
bottom of page