Vector Smart Object-2@3x.png

Ứng dụng Tỉnh thức 
Hoàn toàn Miễn phí

Nâng cao Sức khỏe tinh thần và Chất lượng Công việc

Vector Smart Object-2@3x.png
Landing Screen
Vector Smart Object-2@3x.png
Screenshot_20210319-212541_Awareness Spa

Thực hành Tỉnh thức
Dựa vào Bằng chứng

Sử dụng ứng dụng để Thực hành Tỉnh thức mỗi ngày

Vector Smart Object-2@3x.png
Basic.jpg
Screenshot_20210319-212628_Awareness Spa
Screenshot_20210319-212744_Awareness Spa

Ứng dụng Tuyệt vời
Ảnh chụp màn hình